Integritetspolicy

Affari of Sweden AB, org.nr. 556592-1003, Hallarydsvägen 56A, 285 39 Markaryd (”Affari of Sweden AB”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Affari of Sweden AB behandlar personuppgifter om dig som är kund eller potentiell kund till Affari of Sweden AB, representant för ett företag som är kund eller potentiell kund till Affari of Sweden AB, och dig som besöker vår hemsida. 

Vid frågor om Affari of Sweden AB:s integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Affari of Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter hanterar bolaget?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress. 

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Kunder

Affari of Sweden AB samlar in och lagrar följande information om dig som Affari of Sweden AB behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Affari of Sweden AB:s åtaganden gentemot dig som kund.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter som du förmedlar till Affari of Sweden AB per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.
 • Betalnings- och köphistorik.
 • Kundavtal.
 • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • Uppgifter om reklamationer och garantiärenden.
 • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Affari of Sweden AB:s växel eller kundservice.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

Företagsrepresentanter för kunder

Affari of Sweden AB samlar in och lagrar följande information om dig som behövs för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller organisation.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Affari of Sweden AB per e post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Affari of Sweden AB:s växel eller kundservice.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

Potentiella kunder samt företagsrepresentanter för potentiella kunder 

Affari of Sweden AB kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund till Affari of Sweden AB eller att du är representant för ett bolag eller en organisation som är potentiell kund. Affari of Sweden AB behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig i din egenskap av potentiell kund eller representant för potentiell kund till Affari of Sweden AB och för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig eller bolaget (eller organisationen) för vilket du är representant.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Besökare av Affari of Sweden AB:s hemsida

I samband med att du besöker Affari of Sweden AB:s hemsida samlar vi in följande information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Affari of Sweden AB använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Affari of Sweden AB använder cookies i enlighet med Affari of Sweden AB:s policy för cookies.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig?

När det gäller företagsrepresentanter för kunder samt potentiella kunder samlas dina personuppgifter i regel in direkt från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten. Affari of Sweden AB kan även få personuppgifter om dig från bolagets övriga samarbetspartners. Affari of Sweden AB kan vidare komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.

Om du är i kontakt med oss som konsument samlar vi normalt in uppgifterna direkt från dig, t.ex. via e post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Affari of Sweden AB bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Affari of Sweden AB får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge bolaget lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Affari of Sweden AB. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

Till vilka lämnar bolaget ut sina personuppgifter?

Affari of Sweden AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja bolagets åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. 

Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Pinterest och YouTube hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Affari of Sweden AB är syftet med behandlingen att kunder och potentiella kunder till bolaget (eller representanter för dessa) ska kunna interagera och ha kontakt med oss via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och för att göra Affari of Sweden AB:s kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Dina rättigheter

Affari of Sweden AB ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Affari of Sweden AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Affari of Sweden AB begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Affari of Sweden AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt vad som angivits ovan (Till vilka lämnar bolaget ut dina personuppgifter) om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt (Dina rättigheter).  

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 

Om du inte vill att Affari of Sweden AB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till bolaget. När Affari of Sweden AB har mottagit din anmälan kommer bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Affari of Sweden AB om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt (Dina rättigheter).

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Affari of Sweden AB:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Affari of Sweden AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till bolaget

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Affari of Sweden AB kommer bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. 

Ändringar

Affari of Sweden AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer bolaget att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.affariofsweden.com med information om när ändringarna träder i kraft. Affari of Sweden AB kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Affari of Sweden AB om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning:

Postadress: Hallarydsvägen 56A, 285 39 Markaryd
Telefon: 0479-155 55
E-post: gdpr@affariofsweden.com